ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διδακτορικές Διατριβές


Φεσάκης, Γ. (2003). Εκπαιδευτική αξιοποίηση υπολογιστικών περιβάλλοντων μοντελοποίησης και ειδικότερα των σχεσιακών συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων

Έρευνα Δράσης 2003


Έρευνες υπό μελέτη

Τσιαγκάνη, Θ. (2011). Η παιδική λογοτεχνία στην πρωτοσχολική εκπαίδευση (Πρώτη και Δευτέρα τάξη) ως μέσο της λογοτεχνικής εξοικείωσης και της γλωσσικής ανάπτυξης του παιδιού

Έρευνα Δράσης 2011

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License