ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διδακτορικές Διατριβές


Παυλίδου, Ε. (1998). Η ρυθμική ως μέσο εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία. «Ένα συνδυαστικό πρόγραμμα ρυθμικής και κινητικής αγωγής».

Έρευνα Δράσης 1998


Δανιηλίδου, Α. Ε. (2004). Έρευνα-παρέμβαση για τη γραφή και την ανάγνωση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Έρευνα Δράσης 2004


Ευσταθίου, Χ. Μ. (2005). Η αξιοποίηση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη: Εφαρμογές στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.

Έρευνα Δράσης 2005


Χατζηνικολάου, Χ. Α. (2005). Αλφαβητισμός παιδιών Ρομά από τη διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δυνατότητες και Περιορισμοί.

Έρευνα Δράσης 2005


Δόδης, Α. (2006). Διερεύνηση της διαισθητικής γνώσης των μαθητών για τη γλώσσα και ανάπτυξη της γλωσσικής τους επίγνωσης μέσω της γλωσσικής διδασκαλίας.

Έρευνα Δράσης 2006


Λιθοξοΐδου, Σ. Λ. (2006). Η συμβολή ενός προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην καλλιέργεια στάσεων και αξιών στην προσχολική ηλικία.

Έρευνα Δράσης 2006


Χασιώτης, Β. (2010). Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικής παρέμβασης για το γραμματισμό ενηλίκων κρατουμένων. Το παράδειγμα των δικαστικών φυλακών Διαβατών Θεσσαλονίκης.

Έρευνα Δράσης 2001

Έρευνα Δράσης 2001. pdf


Μεταπτυχιακές Εργασίες


Τσιμπουκέλη, Μ. (2010). Δημιουργικότητα και συνεργασία στη διαδικασία της μάθησης: μία έρευνα δράσης.

Έρευνα Δράσης 2010


Γκαράνης, Α. (2009). Η διδασκαλία της Γλώσσας σε παιδιά με ελαφρά νοητική καθυστέρηση: Μια Έρευνα Δράσης.

Έρευνα Δράσης 2009


Μελενικιώτου, Μ. (2008). Η αναγνωστική ανταπόκριση μαθητών του δημοτικού σχολείου σε διαδοχικές αναγνώσεις διασκευών του ίδιου παραμυθιού.

Έρευνα Δράσης 2008


Καρανταΐδου, Σ. (2008). Η ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών της Α΄τάξης να κατανοούν και να παράγουν ιστορίες προφορικά και γραπτά: Μια διδακτική παρέμβαση.

Έρευνα Δράσης 2008


Δαρβούδη, Κ. (2008). Εκπαίδευση για τη δημιουργία ενός πολιτισμού ειρήνης: Μια έρευνα δράσης σε Δημοτικό Σχολείο και η ανάπτυξη ενός προγράμματος διδασκαλίας με θέμα: Η Αλβανία και οι Αλβανοί/ίδες.

Έρευνα Δράσης 2008


Έρευνες υπό μελέτη

Αραπατζίδου, Φ. (2011). Χρησιμοποιώντας το Θέατρο των Καταπιεσμένων του Augusto Boal στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Έρευνα Δράσης 2011


Κατσαρίδου, Μ. (2011). Η Μέθοδος της Δραματοποίησης στη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Έρευνα Δράσης 2011


Κουκουνάρας - Λ. Μ. (2008). Θεατροπαιδαγωγικά Προγράμματα και Θρησκευτική Ετερότητα.

Έρευνα Δράσης 2008


Λιακοπούλου, Μ. (2009). Η παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: προϋποθέσεις και κριτήρια ποιότητας

Έρευνα 2009

Ντρενογιάννη, Ε., Λιάμπας, Α. (2014). Η έρευνα Δράσης στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Ο σχεδιασμός και τα αποτελέσματα μιας εφαρμογής της στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις ΤΠΕ στην εκπ/σης, Παν/μιο Κρήτης 3-5/10/2014)

Έρευνα 2014

Γκλούμπου, Αλεξάνδρα (2014). Η παιδαγωγική αξιοποίηση του σχολικού χώρου στη διαμόρφωση συνεργατικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος: εφαρμογή σε ένα πρόγραμμα μαθηματικών δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License