Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Atweh,B.,Kemmis,S.,Weeks,P. (1998). Action Research in Practice. Partnerships for social justice in education. New York: Routledge
Neilsen,E.(2006). But let us not Forget John Collier: Commentary on David Bargal’s’Personal and intellectual influencies leading to Lewn’s paradigms on action research. Action Research. London:Sage Publications 4(4):389-399
Dick,B.(2006). Action research literature 2004-2006. Themes and trends. Action Research. London:Sage Publications 4(4):439-458
Dick,B.(2009). Action research literature 2006-2008. Themes and trends. Action Research. London:Sage Publications 7(4):423-441
Dick,B.(2010). Action research literature 2004-2006. Themes and trends. Action Research. London:Sage Publications 9(2):122-143
Βαμβουκας,Μ. (2008). Η Ανάπτυξη της Παιδαγωγικής-Εκπαιδευτικής Έρευνας στην Ελλάδα. Σύνδεση Εκπαιδευτικής Έρευνας και Πράξης. Η Ακαδημαϊκή Πλευρά, στο (Β.Σβολόπουλος Επιμ.). Αθήνα: Ατραπός, 19-29
Βερέβη,Α. (2008). Εκπαιδευτική έρευνα και διδακτική πράξη. Η έρευνα δράσης και ο ρόλος των διδασκόντων. Σύνδεση Εκπαιδευτικής Έρευνας και Πράξης. Η Ακαδημαϊκή Πλευρά, στο (Β.Σβολόπουλος Επιμ.). Αθήνα: Ατραπός, 31-37
Κοντάκος,Α. (2008). Ο Εκπαιδευτικός ως «Ποιοτικός» Ερευνητής. Το παράδειγμα της «έρευνας πράξης». Σύνδεση Εκπαιδευτικής Έρευνας και Πράξης. Η Ακαδημαϊκή Πλευρά, στο (Β.Σβολόπουλος Επιμ.). Αθήνα: Ατραπός, 111-144
Χατζηγεωργίου,Γ. (2008). Ο Εκπαιδευτικός ως Ερευνητής: Ένας Βασικός Ρόλος από τη Σκοπιά της Κριτικής Παιδαγωγικής. Σύνδεση Εκπαιδευτικής Έρευνας και Πράξης. Η Ακαδημαϊκή Πλευρά, στο (Β.Σβολόπουλος Επιμ.). Αθήνα: Ατραπός, 333-345
Grundy,S. (2003). Αναλυτικό Πρόγραμμα: Προϊόν ή Πράξις. (1ηέκδοση), (Ε.Γεωργιάδη, Μετάφρ.). Αθήνα: Σαββάλας
Γρολλιος,Γ.&Τζήκας,Χ.(2002). Η Ερευνητική Συμμετοχή των Εκπαιδευτικών στα Επιστημονικά Περιοδικά των Ομοσπονδιών τους. Ο Εκπαιδευτικός ως Ερευνητής, στο (Γ.Μπαγάκης Επιμ.). Αθήνα: Μεταίχμιο, 186-194
Ζωγράφου,Β.(2002). Προϋποθέσεις και όρια της εκπαιδευτικής έρευνας δράσης για τον Έλληνα/Ελληνίδα εκπαιδευτικό της τάξης. Ο Εκπαιδευτικός ως Ερευνητής, στο (Γ.Μπαγάκης Επιμ.). Αθήνα: Μεταίχμιο, 81-96
Δακοπούλου,Α.(2002). Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών και η Συμβολή της Έρευνας Δράσης. Ο Εκπαιδευτικός ως Ερευνητής, στο (Γ.Μπαγάκης Επιμ.). Αθήνα: Μεταίχμιο, 88-96
Stenhouse,L. (2003). Εισαγωγή στην Έρευνα και την Ανάπτυξη του Αναλυτικού Προγράμματος, (Αθ.Τσάπελης, Μεταφρ.). Αθήνα: Σαβάλας
Hollingsworth,S.&Sockett,H. (1994). Teacher Research and Educational Reforms. Ninety-third Yearbook of the National Society for the Study of Education. Part I. Chicago, Illinois: The university of Chicago Press
Hopkins,D.&Ahtaridou,E. (2008). A teacher’ guide to the classroom research.(4rth ed.), London: Open University Press
Altrichter,H.,Posch,P.,Somekh,B.(2001α). Οι Εκπαιδευτικοί Ερευνούν το Έργο τους. Μια εισαγωγή στις μεθόδους της έρευνας δράσης, (Μ.Δελληγιάννη, Μεταφρ.). Αθήνα: Μεταίχμιο
Altrichter,H.(2001β). Γιατί πρέπει να κάνουν έρευνα οι εκπαιδευτικοί και πως μπορούν να την κάνουν; Ο Εκπαιδευτικός ως Ερευνητής, στο (Γ.Μπαγάκης Επιμ.). Αθήνα: Μεταίχμιο, 31-42
Κατσαρού,Ε.,Τσάφος,Β. (2003). Από την Έρευνα στη Διδασκαλία. Η εκπαιδευτική έρευνα δράσης. Αθήνα: Σαββάλας
Carr,W.&Kemmis,St. (2002). Για μια Εκπαιδευτική Κριτική Θεωρία. Εκπαίδευση,γνώση και έρευνα δράσης, (4ηέκδοση), (Α.Λαμπράκη-Παγανού,Ε.Μηλίγκου,Κ.Ροδιάδου-Αλμπάνη, Μετάφρ.). Αθήνα:Κώδικας
Kemmis,S.&McTaggart,R.(1982).The action research planner. Victoria, Australia: Deakin University Press
Kemmis,S.(2010). What is to be done? The place of action research. Educational Action Research 18, (4):417-427
Ζούκης,Ν.(2007). Τρία ερωτήματα για την έρευνα-δράση και η αναζήτηση νέας προοπτικής. Πρακτικά του Πανελλήνιου Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 4ο Πανελήνιο Συνέδριο με θέμα: «Σχολείο ίσο για Παιδιά Άνισα», Αθήνα, 4-6 Μαΐου 2007. [Ανακτημένο από τη διεύθυνση: www.actionresearch.gr]
Somekh, B.&Zeichner,Κ.(2009). Action research for educational reform: remodelling action research theories and practices in local contexts. Educational Action Research 17, (1):5-21
Zeichner, K. &Ndimande, B. (2008). Contradictions and tensions in the place of teachers in educational reform: reflections on teacher preparation in the USA and Namibia. Teachers and Teaching: theory and practice 14, (4): 331–343
Carr, W.&Kemmis, St.(2005). Staying Critical. Educational Action Research 13, (3).:347-357
Appadurai, Ar.(2006). The right to research. Globalisation, Societies and Education 4, (2): 167–177
Bargal,D.(2006). Personal and intellectual influences leading to Lewin’s paradigm of action research. Towards the 60th anniversary of Lewin’s “Action research and minority problems” (1946). Action Research 4,(4): 367-388
Master, J.(1995).The History of Action Research, in I.Hughes(ed) Action Research Electronic Reader. The University of Sydney
[available inhttp://www.behs.cchs.usyd.edu.au/arow/Reader/rmasters.htm]
Cohen,L.&Manion,L.(1997).Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο
Βάμβουκας,Μ.(1988).Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία( 5η έκδoση) Αθήνα: Γρηγόρης
Robson,C.(2007). H έρευνα του πραγματικού κόσμου: Ένα μέσον για κοινωνικούς επιστήμονες και επαγγελματίες ερευνητές, (Ντ. Βασιλάκή & Κ.Βασιλικού, μεταφρ.) Αθήνα: Gutenberg.
McKernan,(1996). Curriculum Action Research. A handbook of methods and resources for reflective practitioners. Second edition, London:Kogan Page
Elliot,J.(1993). Action Research for Educational Change. (3th edition). Bristol,USA: Open University Press
Elliot,J.(2005). Becoming Critical: the failure to connect. Educational Action Research, 13(3):359-374
Κανάκης,Ν.Ι. (1987). Οργάνωση της Διδασκαλίας–Μάθησης με Ομάδες Εργασίας (Θεωρητική θεμελίωση και πρακτική εφαρμογή). Αθήνα: Εκδοτική Εστία
Noffke,S.(2005). Are we critical yet? Some thoughts on reading, rereading and becoming critical. Educational Action Research, 13(3): 321-327

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License