ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διδακτορικές Διατριβές


Κεκές, Ι. Ι. (1996). Ο Μαθητής ως Ερευνητής στο Χώρο του Σχολείου. Μια συστημική προσέγγιση με Συνεργατική Ενεργό Έρευνα.

Έρευνα Δράσης 1996


Κατσαρού, Ε. (1998). Αναμόρφωση Αναλυτικού Προγράμματος με Ενεργή Συμμετοχική Έρευνα: Το παράδειγμα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Τομέας Παιδαγωγικής, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Ε.Κ.Π.Α.


Τσάφος, Σ. Β. (1998). Ο Εκπαιδευτικός – Ερευνητής και η Διδασκαλία της Δραματικής Ποίησης από Μετάφραση στο Γυμνάσιο. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Τομέας Παιδαγωγικής, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Ε.Κ.Π.Α.

[Έρευνα Δράσης 1998, ΜΕΡΟΣ Ι]

[Έρευνα Δράσης 1998, ΜΕΡΟΣ ΙΙ]


Mπέλλα, Κ. Ζ. (1999). Συγκριτική διδασκαλία λογοτεχνικών κειμένων στο Γυμνάσιο και το Λύκειο υπό το πρίσμα της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση: θεωρία και πράξη

Έρευνα Δράσης 1999


Μίχου, Δ. ΑΙ. (2005). Αυτοπροσδιορισμός και κίνητρα των μαθητών: η επίδραση του εκπαιδευτικού.

Έρευνα Δράσης 2005


Λυκοσκούφη, Α. ΕΙ. (2005). Διδασκαλία μαθηματικών εννοιών με τη βοήθεια υπολογιστή μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση.

Έρευνα Δράσης 2005


Φραγκάκη, Σ. Μ. (2008). Δημιουργία ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης για την παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας & της επικοινωνίας στην εκπαιδευτική πράξη: Μελέτη ενός πολυμορφικού μοντέλου εφαρμογής με χειραφετικό γνωσιακό ενδιαφέρον.

Έρευνα Δράσης 2008


Λαθούρης, Δ. Π. (2008). Η Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες σ’ Ένα Πολυπολιτισμικό Περιβάλλον: Επανακαθορίζοντας τις Επιστημολογικές, Κοινωνιολογικές και Παιδαγωγικές Παραμέτρους. (Ένα μοντέλο διδασκαλίας/μάθησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση).

Έρευνα Δράσης 2008


Έρευνες υπό μελέτη


Μπελίτσιου, Α. (2009). Κατασκευή και εφαρμογή προγράμματος παρέμβασης σε παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες με χρήση διαβαθμισμένων βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας

Έρευνα Δράσης 2009


Κατσένου, Χ. (2012). Η έννοια της συμμετοχής στο πλαίσιο του αειφόρου σχολείου: μια έρευνα δράσης σε δημοτικό σχολείο

Έρευνα Δράσης 2012

Ραφτοπούλου, Ζ. (2009). Κοινωνική και πολιτική αγωγή στην ΣΤ' τάξη του δημοτικού σχολείου με την παιδαγωγική αξιοποίηση υπερμεσικού και μοντελοποιητικού εκπαιδευτικού λογισμικού

Έρευνα Δράσης 2009

Κουνέλη, Ε. (2007). Η υπολογιστική τεχνολογία στην ιστορική έρευνα και εκπαίδευση: ανάπτυξη διδακτικών σεναρίων για το μάθημα της ιστορίας με την υποστήριξη των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας

Έρευνα Δράσης 2007


Mάγος, Κ. (2004). Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διαχείριση εθνοπολιτισμικών διαφορών: η περίπτωση των πλειονοτικών εκπαιδευτικών στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης

Έρευνα Δράσης 2004


Ναούμ Έλλη (2014). Συνεργασία σχολείου - οικογένειας στο πλαίσιο του αειφόρου σχολείου: μια έρευνα δράσης σε νηπιαγωγείο

Έρευνα Δράσης 2014


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License