ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διδακτορικές Διατριβές


Ρωσσίου, Ν. Ε. (2010). Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών σε συνεργεία με την ηλεκτρονική μάθηση και τη διαδικτυακή συνεργατική μάθηση για την υλοποίηση Εικονικών Τάξεων στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Έρευνα Δράσης 2010


Μαυρομμάτη, Μ. (2011). Νέες τεχνολογίες και διαπολιτισμική εκπαίδευση

Έρευνα Δράσης 2011


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License